تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز کار با اشعه

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز کار با اشعه

صدور مجوز کار با اشعه

صدور مجوز کار با اشعه

صدور مجوز کار با اشعه

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید صدور مجوز کار با اشعه(مجوز كار با اشعه ، قانون کار با اشعه ، ضوابط کار با اشعه ، تمدید مجوز کار با اشعه ، هزینه مجوز کار با اشعه ، شرایط کار با اشعه ، مجوز فعالیت پرتو درمانی ، مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی ، دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز کار با اشعه


مشخصات مجوز

فرآیند صدور مجوز کار با اشعه
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کار با اشعه

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت در برابر اشعه5731368/01/204

اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

شرایط کار با اشعه و مدارک لازم برای صدور مجوز کار با اشعه
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی1401384/03/02فرم 1-ز بند 10

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387/05/11فرم2-ه بند 13

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387/05/01فرم 1-و بند 15-ب

استعلام‌های بین دستگاهی کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی1401384/03/02بند 5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387/05/11بند 5-3

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387/05/01بند 6

مدت زمان صدور مجوز کار با اشعه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384/07/23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی1401384/03/02بند 7-5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387/05/11بند 5-4

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387/05/01بند 3-19

هزینه صدور مجوز کار با اشعه


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی12000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396/12/20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز کار با اشعه

شرایط کار با اشعه و مدارک لازم برای تمدید  و صدور مجوز کار با اشعهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی1401384/03/02فرم 1-ز بند 10

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387/05/11فرم2-ه بند 13

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387/05/01فرم 1-و بند 15-ب

ضوابط خاص تمدید مجوز  کار با اشعه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی1401384 /03 / 02ماده 6 بند 1-ج

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی1411387 /05 / 11ماده 5 بند 5-5

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای1421387 /05 / 01بند 8

مدت زمان تمدید و صدور مجوز کار با اشعه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384/07/23جدول استاندارد صفحه 7