تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی ، اصالت نماد اعتناد الکترونیکی ، شاخص احراز صلاحیت کسب و کار اینترنتی اعطاء نماد اعتماد ، مراحل و نحوه  دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

در این بخش فرایند اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است
شکل زیر، این فرایند را به صورت ساده نشان میدهد.

اصالت نماد اعتماد الکترونیکی

نحوه احراز اصالت نماد اعتماد از طریق یکی از دو روش زیر امکان پذیر است:

کلیک بر روي تصویر نماد در درگاههاي کسب و کار

مشاهده صفحه صحت سنجی

مقایسه اطلاعات درج شـده در درگاهها با اطلاعات نمایش داده شده در صفحه صحت سنجی.

مراجعه به فهرست کسب و کارهاي داراي نماد اعتماد الکترونیکی در پورتال نماد و جستجوي دامنه کسب و کار مورد نظر .

شرایط تمدید مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی

مدت زمان اعتبار نماد اعتماد یک ساله بوده و در پایان این مدت، در صورت احراز مجدد صلاحیت متقاضـی، اعتبـار آن تمدیـد میگردد.

متقاضی میباید در فاصله زمانی 3 هفته مانده به انقضاي اعتبار نماد اعتماد، نسبت به ارائه درخواست تمدید نماد کسب و کار خود اقدام نماید.

شاخص اعطاء نماد اعتماد (فرایند ، مراحل و نحوه دریافت یا اعطای نماد اعتماد الکترونیکی)

شاخص احراز صلاحیت کسب و کار اینترنتی بـراي دریافـت نمـاد اعتمـاد، 38 مـورد را شـامل شـده و در 7 گـروه دسته بندي شدهاند. عناوین این گروهها عبارتند از:

  •  مالک و مسئول کسب و کار اینترنتی
  • کسب و کار اینترنتی
  •  قانونمندي کسب و کار
  • شفافیت فرایند فروش
  •  رسیدگی به شکایات
  •  رعایت حریم خصوصی
  • امنیت

این شاخصها، مواردي را دربر میگیرد که احراز آنها براي کلیه کسب و کارهاي اینترنتی الزامی است.

اعطاي نماد اعتماد سطح یک به کسب و کارها، تابع احراز کلیه این شاخصها میباشد. در صورت احراز کلیه این موارد، نماد اعتماد تک ستاره به کسب و کارهاي اینترنتی تعلق خواهد گرفت.

نماد دو ستاره دو الی پنج ستاره، به کسب و کارهاي اینترنتی حائز شرایط منـدرج در دسـتورالعمل مجزایـی کـه توسـط مرکز منتشر خواهد شد، اعطا میشود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید