تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی

مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی

مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی ( هزینه صدور مجوز آبزی پروری صنعتی ، شرایط دریافت پروانه آبزی پروری نیمه صنعتی ، مدارک اخذ مجوز آبزی پروری صنعتی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 24تبصره ماده 1

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 07ماده 5

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحات 9،10،11

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده10365
معرفی مسئول فنی تولید10400
تکمیل فرم درخواست10756
اصل پروانه بهداشتی تاسیس11173
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس11385
فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان11388
اصل پروانه بهداشتی موافقت اصولی و بهره برداری11389


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری110191391 / 01/ 10ماده 21

ضوابط خاص صدور مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرائی قانون سازمان دامپزشکی کشور102221371 /12 / 09مواد 1 تا 15 آیین نامه

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 /01 / 10ماده 21

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10188سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir
شرایط دریافت پروانه آبزی پروری نیمه صنعتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10ماده 22

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10ماده 22

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
بازدید بهداشتی750000 ریال
صدور پروانه بهداشتی250000 ریال
صدور پروانه بهره برداری250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04/ 23تبصره 3 ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10ماده 26

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10ماده 26

مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
بازدید بهداشتی750000 ریال
تمدید پروانه بهداشتی250000 ریال
تمدید پروانه بهره برداری250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04/ 23تبصره 3 ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

فرآیند اصلاح مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
طرح توجیهی10261
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده10365
تکمیل فرم درخواست10756
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

ضوابط خاص اصلاح مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

مدارک اخذ مجوز آبزی پروری صنعتی

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
بازدید بهداشتی750000 ریال
صدور پروانه بهداشتی250000 ریال
صدور پروانه بهره برداری250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04/ 23تبصره 3 ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

فرآیند ابطال مجوز آبزی پروری صنعتی و نیمه صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم درخواست10756
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 0523

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 / 05/ 075

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحه 9 و 10