تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صید ماهی با قلاب

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز صید ماهی با قلاب (مجوز صید ماهی سال 99 ، مجوز صید ماهی سال 98 ، مجوز صید ماهی سال 1400 ، پروانه صید ماهی با قلاب ، پروانه صید ماهی سد طالقان ، مجوز صید ماهی یال اسبی ، صدور پروانه صید ماهی با قلاب ،تاریخ صدور پروانه صید ماهی ، ثبت نام پروانه صید ماهی ، سامانه صدور پروانه صید ماهی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز صید ماهی


مشخصات پروانه صید ماهی با قلاب

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صید ماهی با قلاب

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371/08/24ماده (8)

فرآیند صدور مجوز صید ماهی با قلاب
فایلی وجود ندارد

فرآیند صدور پروانه صید ماهی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صید ماهی سال 1400


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شکار و صید3171375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورای عالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه صید ماهی سد طالقان


مجوزهای پیش‌نیاز صید ماهی سال 1400


ضوابط خاص صدور پروانه صید ماهی سد طالقان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شکار و صید3171375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 / 06/ 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورای عالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

مدت زمان صدور مجوز صید ماهی سال 1400

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی16151396 /02 / 1836

مجوز صید ماهی سال 99

مدت اعتبار مجوز صید ماهی یال اسبی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371 /08 / 24ماده (3) بند (ب)

قانون شکار و صید3171375 /09 / 25ماده (6) بند (ب)

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورای عالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

هزینه صدور مجوز صید ماهی یال اسبیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371 /08 / 24ماده (3) بند (ب)

قانون شکار و صید3171375 / 09/ 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

نمونه مجوز صادر شده پروانه صید ماهی سد طالقان

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صید ماهی با قلاب

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صید ماهی یال اسبی

 صدور پروانه صید ماهی با قلابضوابط خاص تمدید پروانه صید ماهی سد طالقان


مدت زمان تمدید پروانه صید ماهی سد طالقان

 روزمدت اعتبار مجوز صید ماهی یال اسبی

 ماه


هزینه تمدید مجوز صید ماهی با قلابفرآیند اصلاح صدور پروانه صید ماهی با قلاب

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صید ماهی یال اسبیضوابط خاص اصلاح صدور پروانه صید ماهی با قلاب


ثبت نام پروانه صید ماهی

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه صید ماهی سد طالقان

 ماه


هزینه اصلاح مجوز صید ماهی یال اسبی با قلاب
فرآیند ابطال مجوز صید ماهی با قلاب

شرایط قابلیت ابطال و صدور پروانه صید ماهی با قلاب


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شکار و صید3171375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378/06/03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورای عالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز صید ماهی با قلاب ثبت نام پروانه صید ماهی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شکار و صید3171375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید