تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مهد کودک

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

در این مطلب مدارک، شرایط ، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال، تمدید مجوز ثبت مهد کودک (تاسیس مهد کودک ،شرایط دریافت مجوز مهد کودک ، هزینه ثبت مهد کودک ، مدارک مجوز مهد کودک ، مهد قرآنی ، ثبت مهد قرآنی ، تاسیس مهد قرآنی ) شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز مهد کودک


مشخصات مجوز مهد کودک

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مهد کودک و مهد قرانی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06ماده 4

فرآیند تاسیس مهد کودک
مهد قرآنی

شرایط دریافت مجوز مهد کودک و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
موافقت اصولی100378
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات1001112
فیش واریزی تعرفه1001113
گواهی سلامت جسم1001710
گواهی سلامت روان1001711
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 4-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیوست 5-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06ماده 4

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس مهد کودک

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید سند مالکیت10002قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0https://ssaa.ir
گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک10035بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی0https://www.cbi.ir
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10046وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی10054وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی0https://tehran.mrud.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06ماده 4

مجوزهای پیش‌نیاز مهد کودک و مهد قرآنی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 14

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 15

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 12

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24بند 2 ماده 17

ضوابط خاص صدور مجوز مهد قرآنی و مهد کودک


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 2 ماده 18

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06بند 4

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

مدت اعتبار مجوز تاسیس مهد کودک و مهد قرآنی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 18

هزینه ثبت مهد کودک


عنوان هزینه ثبت مهد کودکمبلغ
تعرفه صدور هزینه ثبت مهد کودک500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380/01/01بند 1

نمونه مجوز صادر شده  مهد کودک و مهد قرآنی


فرآیند تمدید مجوز مهد کودک

شرایط  دریافت مجوز مهد کودک و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط دریافت مجوز مهد کودک


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
فیش واریزی تعرفه1001113
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 19

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06ماده 4

ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس مهد کودک و مهد قرآنی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24تبصره 1 ماده 20

مدت زمان تمدید مجوز مهد کودک و مهد قرآنی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 20

مدت اعتبار مجوز مهد کودک

 ماه


هزینه تمدید مجوز (هزینه ثبت مهد کودک)

هزینه ثبت مهد کودک


عنوان ثبت مهد کودکمبلغ
تعرفه تمدید مجوز400000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380/01/011

فرآیند اصلاح مجوز مهد کودک

شرایط دریافت مجوز مهد کودک و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 22

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 21

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز(هزینه ثبت مهد کودک)فرآیند ابطال مجوز مهد کودک