تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

در این مطلب شرایط، مدارک، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال وتمدید مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی( گواهی نامه ثبت واردات فرآورده های طبیعی ، مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی ، هزینه مجوز واردات فرآورده های طبیعی )شرح داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی


مشخصات گواهی ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 3 ماده 13

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی


مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی
عنوان مدرککد مدرک
پرسشنامه تکمیل شده100640
اصل PIAF100652
فیش پرداخت تعرفه55000253-6
نامه درخواست متقاضيندارد
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
گواهی محصول دارویی از مبدا جهت صادرات به ایران (CPP) لگالایز شده1003056
فهرست ثبت و فروش دارو در سایر کشورها لگالایز شده1003058
GMP CERTIFICATE1003059
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 3 ماده 13

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

فرآیند صدور مجوز مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی


مجوزهای پیش‌نیاز گواهی ثبت واردات فرآورده های طبیعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 17

ضوابط خاص صدور مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه مجوز واردات فرآورده های طبیعی


عنوان هزینهمبلغ
حق ثبت دارو65000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت6091384/10/26ماده 24

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی
عنوان مدرککد مدرک
پرسشنامه تکمیل شده100640
اصل PIAF100652
فیش پرداخت تعرفه55000253-6
نامه درخواست متقاضيندارد
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
گواهی محصول دارویی از مبدا جهت صادرات به ایران (CPP) لگالایز شده1003056
فهرست ثبت و فروش دارو در سایر کشورها لگالایز شده1003058
GMP CERTIFICATE1003059
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 3 ماده 13

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

ضوابط خاص تمدید مجوز گواهی نامه ثبت واردات فرآورده های طبیعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تمدید0 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت6091384/10/26ماده 24

فرآیند اصلاح مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی
عنوان مدرککد مدرک
مستندات لزوم اصلاح مجوز22114
فیش پرداخت تعرفه55000253-6
اصل پروانه قبلی1000231
نامه درخواست متقاضيندارد
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 3 ماده 13

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز واردات فرآورده های طبیعی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت6091384/10/26ماده 24

فرآیند ابطال مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 1 ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 1 ماده 14

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 16