تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نظارت بر کسب و کار اینترنتی

خانه > اخذ مجوز  > نظارت بر کسب و کار اینترنتی

نظارت بر کسب و کار اینترنتی

نظارت بر کسب و کار اینترنتی

نظارت بر کسب و کار اینترنتی

مطالبی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: نظارت بر کسب و کار اینترنتی ، نظارت از طریق دستگاههای نظارتی ، نظارت بر قانونمندی و رعایت الزامات ارائه کالا و خدمات ، نظارت بر شاخص اعطاء نماد اعتماد

در این فرایند، بر مدل کسب و کار، انواع کالا و خدمات عرضه شده و نحوه توزیع آنها، فرایند پرداخت وجـه و شـاخص هـاي اعطـای نماد اعتماد، نظارت صورت میگیرد.

حوزه نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی به صورت زیر است:

نظارت بر مدل کسب و کار

نظارت بر قانونمندي و رعایت الزامات ارائه کالا و خدمات

نظارت بر رویه توزیع

نظارت بر رویه پرداختها

نظارت بر شاخصهاي اعطاء نماد اعتماد

نظارت بر شاخص اعطاء نماد اعتماد

نظارت از طریق دستگاههای نظارتی

دستگاههاي نظارتی، با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت پایش عملکرد و نظـارت بـر کسـب و کارهـاي اینترنتـی را دارا میباشند

نظارت بر مدل کسب و کار(نظارت بر کسب و کار اینترنتی)

کسب و کارهاي اینترنتی مکلفند مدل کسب و کار خود را در چارچوب قوانین جاري کشور انتخاب و اجرا نمایند. نیـروي انتظـام ی، وظیفه پایش عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی از این حیث را دارا می باشد.

نظارت بر قانونمندی و رعایت الزامات ارائه کالا و خدمات

کسب و کارهاي اینترنتی ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط در عرضه کالا و خدمات هستند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به جمعآوري اطلاعات الزامات ارائه کالا و خدمات در اینترنـت، در قالـب شناسـنامه هـایی از دستگاههاي اجرایی خواهد نمود و این شناسنامه ها بر مبناي قوانین و مقررات دسـتگاه هـاي صـادر کننـده مجـوز عرضـه کـالا و خدمات تکمیل و به منظور اطلاع کسب وکارهاي اینترنتی، توسط مرکز منتشر خواهد شد.

کلیه دستگاه هاي نظارتی ذي ربط مکلفند نسبت به پایش عملکرد کسب و کارهاي اینترنتی از حیث قانونمندي و رعایـت الزامـات ارائه کالا و خدمات، اقدام نموده و تخلفات مشاهده شده را به مرکز گزارش نمایند.

نظارت بر توزیع کالا

رویه های توزیع کالا و توسط کسب و کارهاي اینترنتی نیز توسط دستگاههاي نظارتی ذيربط مورد نظارت قرار میگیرد.

نظارت بر رویه های پرداخت(نظارت بر کسب و کار اینترنتی)

به استناد طرح ساماندهی کسب وکارهای مجازی یا اینترنتی مصوب شوراي امنیت کشور، درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا به کسب و کارهای اینترنتی داراي نماد اعتماد تعلق می گیرد. تدوین ضوابط اجرایی این امر بر عهده بانک مرکزي است.

شاپرك علاوه بر پایش رویه هاي پرداخت کسب و کارهاي اینترنتی از طرف بانک مرکزي، و اعلام گزارشات تخلف به مرکـز، وظیفه دارد:

  •  حسب مورد، لغو امتیاز درگاه پرداخت آن دست از کسب و کارهاي اینترنتی که نماد اعتماد ایشان ابطال شده است را از طریق شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت پیگیري نماید.
  •  درصورت لغو امتیاز درگاه پرداخت در اثر بروز تخلف توسط کسب و کار اینترنتی، مراتب را به اطلاع مرکز برساند.

نظارت بر شاخص اعطاء نماد اعتماد

نظارت بر عملکرد کسب وکارهاي اینترنتی در زمینه شاخصهاي اعطاي نماد اعتماد بر عهده مرکز می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید