تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

در ان مطلب شراط ، مدارک و هزنه مورد ناز برا صدور ، اصلاح و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی( هزینه صدور مجوز کار خدمات آزمایشگاهی ، شرایط دریافت پروانه کار مهندسی آزمایشگاهی ، مدارک اخذ مجوزکار خدمات آزماشگاهی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان4671374 /12 / 221-2-4-30

فرآیند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر فیش بانکی10013
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر کد اقتصادی شرکت100377
پروانه اشتغال معتبر100956
ارائه درخواست کتبی11205
عضویت در نظام مهندسی (اشخاص حقیقی و حقوقی)1001440
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0110

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10001سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
پروانه کار اتباع خارجی10012وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال0https://eakh.mcls.gov.ir
سابقه بیمه10027سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
مفاصا حساب مالیاتی10108سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir
اساسنامه10003سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی14981397 / 09/ 24از ماده 2 الي 6

مدارک اخذ مجوزکار خدمات آزماشگاهی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 01بند الف ماده 10

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان6671375 /11 / 2822

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 01ماده (22) تبصره 1

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه آزمايشگاه300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 /12 / 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 / 02 /01فصل چهارم بند11 از مدارك مورد نياز

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
پرداخت هزینه های قانونی1001834
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور1001948
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01  / 0110

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0122

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي با صلاحيت آزمايشگاهي300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 /12 / 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 / 02 /01فصل چهارم بند 11 از مدارك مورد نياز

فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده1000176
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0110

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 / 01/ 0122

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي با صلاحيت آزمايشگاه300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين3041373 / 12/ 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب6691384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 از جدول مدارك موردنياز

فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی خدمات آزمایشگاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان2011375 /01 / 0123-90-91

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن6681374 /12 / 224

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید