تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

خانه > اخذ مجوز  > جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

شرایط اخذ مجوز مرکز فنی مهندسی

مرجع صدور مجوز


مشخصات جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387 /02 / 02ماده 1

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تکمیل شده100640


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387 /02 / 02ماده3

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

استعلام‌های بین دستگاهی جواز تاسیس واحد فنی مهندسی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387 /02 / 02ماده 4

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394 /03 / 31ماده 46

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید جواز تاسیس واحد فنی مهندسی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تکمیل شده100640

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز واحد فنی مهندسیمبلغ
تمدید جواز تاسیس فنی مهندسی50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387 /02 / 02ماده 8

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394 / 03/ 31ماده 46

فرآیند اصلاح جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال جواز تاسیس واحد فنی مهندسی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه واحد فنی مهندسی5571387 /02 / 02ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید