تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده

خانه > اخذ مجوز  > کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده

کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده

کد شناسایی محصول کشاورزی گواهی شده

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 10ماده 6

قانون برنامه ششم- ماده 31111141395 / 12/ 14ماده 31- بند ج

فرآیند صدور مجوز کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
مدرک زمین به نام متقاضی11176
پروانه بهره برداری گلخانه11559
پروانه بهره برداری واحد تولید قارچ خوراکی11560
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت11561
گواهی تایید صلاحیت نهاد بازرسی11562
تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد11568
قرارداد متقاضی با مدیر کنترل کیفیت12724
قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی12725


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 10بند 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مدارک اخذ مجوز کد شناسایی محصولات گواهی شده

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11 /10بند 6

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11 / 10بند 6-1-5

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11 /10بند 6-1-4

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11 /10بند 6-1-5

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11 / 10بند 6-2-1-1

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11 /10بند 6-2-2

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
مدرک زمین به نام متقاضی11176
پروانه بهره برداری گلخانه11559
پروانه بهره برداری واحد تولید قارچ خوراکی11560
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت11561
گواهی تایید صلاحیت نهاد بازرسی11562
تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد11568
قرارداد متقاضی با مدیر کنترل کیفیت12724
قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی12725
پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها12726
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 10بند 6-2-1

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 10بند 6-1-7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کد شناسایی محصول برای محصولات کشاورزی گواهی شده


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 10بند 6-3-1

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع10375
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 104-6

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 / 11/ 103-6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید