تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی پایان کار

خانه > اخذ مجوز  > گواهی پایان کار

گواهی پایان کار

گواهی پایان کار

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران10061384 /09 / 05ماده 4

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران10061384 /09 / 05ماده 7

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اتمام عملیات ساخت و ساز10132
ارائه گزارش پایان کار توسط ناظر پروژه10133
ارائه گزارش مرحله ای توسط ناظر مطابق مقررات ملی ساختمان10134
بازدید از پروژه10135
بررسی و تایید توسط معاونت منطقه ویژه اقتصادی پیام10136
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 13 بند 1

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 13 بند3

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 13 بند 4

هزینه صدور مجوز پایان کار

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 13 بند 5

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/068071395 /06 / 06بند 1 جدول ضمیمه

مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 13 بند 6

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
بازدید از پروژه10135
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 14 بند 2

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 14 بند 3

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398 /11 / 28ماده 14 تبصره 1

فرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398/11/28ماده 15 بند 3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تایید و مصوبه هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام10137
پایان قرارداد اجاره دارایی و عدم تمدید آن10138
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 590مورخ 1398/11/28 هیأت مدیره شرکت خدمات هوایی پیام14531398/11/28ماده 15 بند3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید