تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی تاسیس مراکز تولید مواد ژنتیکی ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی تاسیس مراکز تولید مواد ژنتیکی ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر

پروانه بهداشتی تاسیس مراکز تولید مواد ژنتیکی ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر

پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس مراکز تولید مواد ژنتیکی ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر ( هزینه پروانه بهداشتی جمع آوری شیر ، صدور مجوز مرکز مواد ژنتیکی ، مدارک پروانه آزمایشگاه خوراک دام  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05 /0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام ، آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 /09 / 0916

فرآیند صدور پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نقشه و جانمايي مکان مورد درخواست1001512
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

هزینه پروانه بهداشتی جمع آوری شیر

استعلام‌های بین دستگاهی صدور مجوز مرکز مواد ژنتیکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصلاحیه و بازنگری دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور سال 9812231398 /06 / 092

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388/ 05 / 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09 /0916

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09 /0916

مدت زمان صدور مجوز مرکز مواد ژنتیکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

مدت اعتبار پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

هزینه صدور مجوز و پروانه بهداشتی جمع آوری شیر


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارشناسی1740000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1050000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1320000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1575000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 /05 / 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09 /0916

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه بهداشتی تاسیس صادره از سازمان نظام دامپزشکی1001466
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 /09 / 0916

ضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

مدت زمان تمدید و صدور مجوز مرکز مواد ژنتیکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 /09 / 0916

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید پروانه بهداشتی جمع آوری شیر


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارشناسی1740000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت630000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت900000 ریال
هزینه صدور پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1150000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی


عنوان مدرککد مدرک
نقشه و جانمايي مکان مورد درخواست1001512
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

مدت زمان اصلاح مجوز و صدور مجوز مرکز مواد ژنتیکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

مدارک پروانه آزمایشگاه خوراک دام 

مدت اعتبار پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهداشتی جمع آوری شیر


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارشناسی1740000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1050000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1320000 ریال
هزینه اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس بنابر ظرفیت1575000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

فرآیند ابطال پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشتی مراکز تولید مواد ژنتیکی


عنوان مدرککد مدرک
اصل پروانه بهداشتی تاسیس1009911
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام جامع دامپروری كشور5861388 / 05/ 0716

دستورالعمل اجرايي صدور مجوزهاي آزمايشگاه تجزيه خوراک دام،آزمايشگاه تجزيه شير خام،ميادين دام ، مراکز جمع آوري شير و مراکز توليد مواد ژنتيکي11471398 / 09/ 0916

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید