تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

پروانه بهداشتی اماکن دامی

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی(هزینه دریافت مجوز بهداشت اماکن دامی ، مدارک مورد نیاز صدور پروانه بهداشتی بهره بداری مکان دام ، شرایط مورد نیاز گرفتن مجوز بهداشت تاسیس مکان دامی ، پروانه بهداشت باغ وحش ، پروانه بهداشت باغ پرندگان ، پروانه بهداشتی پرورش بندپایان ، پروانه بهداشت تکثیر و پرورش زالو ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد3، 19 و 21

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392 /03 / 18ماده 18

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 2

فرآیند صدور پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط1009994
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
اصل پروانه بهداشتی تاسیس1009911
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی1009971
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون هوای پاک12641396 /05 / 11ماده 11

مجوزهای پیش‌نیاز دریافت پروانه بهداشت باغ پرندگان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10تبصره ماده 10

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 3

مدارک صدور پروانه بهداشتی مکان دام

ضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 3

مدت زمان صدور مجوز و

 روزمدت اعتبار دریافت پروانه بهداشت باغ پرندگان

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

هزینه صدور مجوز و پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی49500 ریال
صدور پروانه49500 ریال
حق تمبر صدور پروانه200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهداشتی اماکن دامیپ

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار دریافت پروانه بهداشت باغ پرندگان

 ماه


هزینه تمدید و دریافت مجوز بهداشت اماکن دامیفرآیند اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد1009111
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 / 03 /24مواد3 و 19 و 21

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09 /10مواد 10 و 20

ضوابط خاص اصلاح دریافت پروانه بهداشت باغ پرندگان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 10 و 14

مدت زمان اصلاح پروانه بهداشتی اماکن دامی

 روزمدت اعتبار پروانه بهداشتی اماکن دامی

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی49500 ریال
انتقال پروانه115500 ریال
اصلاح پروانه به جز انتقال49500 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393  / 01 /28فصل پنجم

فرآیند ابطال پروانه بهداشت باغ و حش

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد 3، 12 و 19

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 4 و 20

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشت باغ و حش


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09 /10مواد 4 و 20

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید