تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری

خانه > ثبت اختراع  > رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری

رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری

رویه ثبت طرح صنعتی

رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری

موارد که د این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد شامل: رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری ، حمایت از علائم تجاری ، حمایت از طرح صنعتی و ثبت اختراع ، روند ثبت طرح صنعتی ، مراحل و نحوه ثبت طرح صنعتی

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری:

ماده 33 – اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.

ماده 35 – متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.

ماده 36 – اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.

ماده 37 – هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده ( 30) و ماده ( 32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

دراین صورت:

-1 اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد.

درغیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

رویه ثبت طرح صنعتی ، اختراع و علائم تجاری

2- اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.

ماده 38 – پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

ماده 39 – هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.

حمایت از علائم تجاری

حمایت از علائم تجاری

ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشرو ع در بستر مبادلات و یا هرنوع نمایش بر (Domain Name) الکترونیکی استفاده ازعلائم تجاری به صورت نام دامنه علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شودممنوع و (Online) خط متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 76 – متخلفان از ماده(66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ا زبیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید