تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

خانه > اخذ مجوز  > تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

صلاحیت شرکت ارائه خدمات دستگاه اجرایی

تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی (هزینه دریافت مجوز صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه اجرایی ، شرایط صدور پروانه صلاحیت شرکت خدمات به شرکت دولتی ، مدارک شرکت ارائه خدماتی به دستگاه های اجرایی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویبنامه شماره 38326/ ت 27506 ه4821381 /09 / 05ماده 1 و تبصره ماده 4

تصویب نامه هیات وزیران شماره 84515611384 /12 / 07ماده 3

دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 / 02 /191و3

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

شرایط صدور پروانه صلاحیت شرکت خدمات به شرکت دولتی


مدارک شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی
عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
لیست بیمه کارکنان100333
برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی100417
تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمیبشخنامه 1657363 مورخ 1398/11/4
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویبنامه شماره 84515 ت 34613ه4811384 / 12 /15ماده 3

تصویبنامه شماره 38326/ ت 27506 ه4821381 /09 / 05ماده 1

دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 /02 / 191تا 9

توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت و رتبه بندی به کانون9691393 /07 / 30بند1تا 29

هزینه صلاحیت شرکت خدماتی دستگاه اجرایی

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم مورخ 96/09/08 در خصوص مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (15 عنوان)13951398 / 07 /08ردیف 9

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 /02 / 19ماده 7 فصل دوم ماده 17 فصل اول

توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت و رتبه بندی به کانون9691393 / 07 /30بند”و” توافقنامه

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط صدور پروانه صلاحیت شرکت خدمات به شرکت دولتی


مدارک شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 / 02 /19ماده 10 و 11

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم مورخ 96/09/08 در خصوص مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (15 عنوان)13951398 / 07 /08ردیف 9

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی


مدارک شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز تایید صلاحیت شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی و شرکت دولتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 /02 / 19تبصره 1 ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


مدارک شرکت ارائه خدمات به دستگاه اجرایی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی9681388 / 02 /19ماده 11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید