تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه صدور قطعی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه صدور قطعی

پروانه صدور قطعی

پروانه صدور قطعی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه صدور قطعی ( هزینه مجوز ثبت قطعی ، شرایط دریافت پروانه صدور قطعی ، مدارک اخذ مجوز صدور قطعی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه صدور قطعی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1647

قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1664

قانون امور گمرکی2641390 / 09 /1665

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23116

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط دریافت پروانه صدور قطعی و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اظهارنامه100542
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 / 12/ 2358

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه صدور قطعی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10046وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10036وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir
استعلام موافقت اداره محيط زيست10197سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست5www.doe.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1664 و 65

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392 /01 / 07116

هزینه مجوز ثبت قطعی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1665

قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1664

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1664

مدت زمان صدور پروانه صدور قطعی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23117

هزینه صدور مجوز ثبت قطعینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط دریافت پروانه صدور قطعی و مدارک لازم برای تمدید پروانه صدور قطعی


عنوان مدرککد مدرک
کپی پروانه صادراتی100541
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392/01/07121

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392/01/07116

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23117

مدت اعتبار پروانه صدور قطعی

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت قطعیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط دریافت پروانه صدور قطعی  و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اظهارنامه صادراتی12522
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392 /01 / 07116

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392 /01 / 07121

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23116

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23121

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23116

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23121

مدت اعتبار پروانه صدور قطعی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت قطعیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز و دریافت پروانه صدور قطعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 / 12/ 23118

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23121

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اظهارنامه صادراتی12522
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23116

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 / 12/ 23118

قانون امور گمركي2911390 /09 / 22113

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید