تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی ، وظایف بازرسان تعاونی کسب و کار خانگی چیست ، قوانین مالی در تعاونی مشاغل خانگی چگونه است

ماده 36

مجمع عمومی عادي ……. از اشخاص حقیقی یا حقوقی را براي مدت یک سـال مـالی بـه عنـوان بـازرس / بازرسان انتخاب میکند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)

تبصره1 قوانین مالی در تعاونی مشاغل خانگی چگونه است

در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفاي بازرس/ بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظـرف ده روز بازرس/ بازرسان علیالبدل را به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت دعوت نماید .

تبصره2

حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.

تبصره 3 بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده 37

وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

– نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قـوانین و مقـررات و دستورالعملهاي مربوطه .

-رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد

– صورتهاي مالی از قبیل ترازنامه و حسابهاي عملکـرد و سـود و زیـان، بودجـه پیشنهادي و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشـناس کـه در ایـن صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

-رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

-تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضاي رفع نقص.

-نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهاي حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعـاونی و مراجع ذیربط.

تبصره 1 وظایف بازرسان تعاونی کسب و کار خانگی چیست

بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمـع عمـومی عـادي سالیانه تسلیم کند.

گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه جهت مراجعه صـاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک میتواند به تنهایی وظایف خـود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدي تهیه کنند. در صورت وجـود اخـتلاف نظـر بـین بازرسـان، مـوارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد(مجوز مشاغل خانگی).

تبصره2

بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی میتواند/ میتوانند بـدون حـق راي در جلسات هیئت مدیره شرکت کند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاونی اظهار نظر دارد/ دارند.

ماده 38 بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مـدیره و یـا مـدیرعامل در انجـام وظـایف محولـه مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمیدهند، مکلف است از هیئـت مـدیره تقاضـاي برگـزاري مجمـع عمـومی فوق العاده براي رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 39

بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربـوط بـه مسئولیت مدنی مسئول است.

وظایف بازرسان تعاونی کسب و کار خانگی

ماده 40 قوانین مالی در تعاونی مشاغل خانگی چگونه است

ابتداي سال مالی تعاونی اول ……… ماه و انتهاي آن آخر ………. مـاه همـان سـال / سـال بعـد خواهـد بـود باستثناي سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ………. ماه است.

ماده 41

هیئت مدیره موظف است نسخهاي از گزارش ها، صورت هاي مالی پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسـابهاي عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادي سال بعد را پس از آماده شـدن حـداکثر تـا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي سالانه براي رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حساب های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعـاونی تهیـه و در اختیار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده 42 بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی میتواند گزارش و یا شکایات خـود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و بـاقی بـودن بـر شـکایت ، بـا وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجراي نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبـور کـه بـه طـور کتبـی و رسمی ابلاغ میشود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسـان منتخـب وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی همکـاري بنمایند و کلیه اسناد و مدارك مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 43

در تهیه و تنظیم اسناد حسابداري و دفاتر قـانونی و صـورتهاي مـالی، رعایـت اصـول و مـوازین، روشـهاي متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاري الزامی است.

ماده 44 بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

هدایا و کمک هاي بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده براي مصرف خاصی تعیین نشـده باشـد اگـر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدي باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45

افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباري، پس از تصویب هیأت مدیره با امضـاهاي مجـاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده 46 قوانین مالی در تعاونی مشاغل خانگی چگونه است

سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میشود:

1-از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادي به عنوان ذخیره قانونی منظور میشود.

2-حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادي بـه حساب مربوطه منظور میگردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3-حد اکثر …….. درصد از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیـأت مـدیره و تصـویب مجمع عمومی عادي تخصیص داده میشود.

4-پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص ………………………………………………………………………….. تقسیم میگردد.

(در تعاونیهاي تولیدي در جاي خالی میتوان نوشت: به نسبت سهام و در تعاونی هاي توزیعی نوشته شود 50 %به نسـبت سـهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی)

تبصره 1 بازرسی و مقررات مالی تعاونی مشاغل خانگی

ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهاي مذکور به میزان یک چهـارم معـدل سـرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره2

تعاونی میتواند با تصویب مجمع عمومی عادي تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهـت افـزایش سـرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره 3 وظایف بازرسان تعاونی کسب و کار خانگی چیست

هیئت مدیره میتواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادي مبلغـی را بـراي انجـام امـور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید