تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی سامانه مدیریت بهداشتی HACCP

خانه > بهداشت  > گواهی سامانه مدیریت بهداشتی HACCP

گواهی سامانه مدیریت بهداشتی HACCP

گواهی سامانه مدیریت بهداشتی HACCP

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 21

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 2

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور6121395 /12 / 01بند ث ماده 7

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02ماده 3

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه بهداشتی بهره برداری (معتبر) واحد/ مرکز مربوط100393
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت100394
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
فرم ممیزی رسمی تکمیل شده مبنی بر اجرای نظامنامه HACCP در مرکزمرکز1009995
گواهی ممیزی غیر رسمی صادره از سوی شرکت های مجاز (در موارد گزارش عدم انطباق در ممیزی رسمی قبلی)1009984
پروانه (معتبر) ساخت/ تولید محصول1009105
نظامنامه HَACCP مرکز/ واحد برای محصول مورد نظر1009970
فرم تکمیل شده ممیزی داخلی1009996
مجموعه برنامه ها و روش های اجرایی پیش نیاز HACCP1009983
فرم تکمیل شده ارزیابی و کنترل مخاطرات بهداشتی1009998
نقشه جانمایی تاسیسات و تجهیزات ممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان مربوط1009126
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02ماده (3)

دریافت مجوز بهداشت HACCP 

فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد(10) و (12)

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 / 03/ 02ماده (3)

ضوابط خاص صدور


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 / 03 / 02تبصره 2 ماده 3

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02تبصره 1 ماده 3

هزینه


عنوان مبلغ
صدور گواهی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 / 01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز و اخذ مجوز سامانه بهداشت HACCP


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد100343
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت100394
گواهی ممیزی غیر رسمی صادره از سوی شرکت های مجاز (در موارد گزارش عدم انطباق در ممیزی رسمی قبلی)1009984
نظامنامه HَACCP مرکز/ واحد برای محصول مورد نظر1009970
فرم تکمیل شده ممیزی داخلی1009996
مجموعه برنامه ها و روش های اجرایی پیش نیاز HACCP1009983
فرم تکمیل شده ارزیابی و کنترل مخاطرات بهداشتی1009998
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02ماده (3)

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون احکام برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران- بند ث ماده (7)11011396 /01 / 16ماده (3)

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور13121397 /03 / 02تبصره 1 ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان مبلغ
صدور گواهی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده (14)

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

فرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981

ضوابط خاص اصلاح مجوز


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان مبلغ
اصلاح گواهی1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

فرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوطٍ1009107
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 4 و 20

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید