تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی بهره ‏برداری صنایع وابسته به دام

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی بهره ‏برداری صنایع وابسته به دام

پروانه بهداشتی بهره ‏برداری صنایع وابسته به دام

پروانه بهداشتی دام

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد3، 18، 19 و 21

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392 /03 / 18ماده 18

آیین نامه بهداشت محیط7461371 / 04/ 24ماده 11

آئین نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه های کشور10901352 /08 / 05ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 2

فرآیند صدور
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط1009994
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
اصل پروانه بهداشتی تاسیس1009911
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی1009971
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351 /08 / 10ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا3191374 /02 / 03مواد 12 و 13

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10تبصره ماده 10

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

مجوز بهداشت تولید خوراک دام

مدت زمان صدور

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی49500 ریال
صدور پروانه115500 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدیدمدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید پروانه بهداشتی دامفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد1009111
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09/ 10مواد 10 و 20

ضوابط خاص اصلاح


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 10 و 14

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهداشتی دام


عنوان مجوز بهداشت تولید خوراک داممبلغ
بازدید کارشناسی49500 ریال
اصلاح پروانه115500 ریال
انتقال پروانه165000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مواد 3، 12 و 19

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10مواد 4 و 20

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 4 و 20

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید