تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات در دانشگاه آزاد

خانه > ثبت اختراع  > آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات در دانشگاه آزاد

آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات در دانشگاه آزاد

آیین نامه ثبت اختراعات دانشگاه آزاد

آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات در دانشگاه آزاد

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات در دانشگاه آزاد ، آیین نامه اکتشافات و سایر نوآوری های علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی ، ثبت حقوقی اختراع در دانشگاه آزاد ، ثبت علمی اختراع در دانشگاه آزاد  ، آیین نامه ثبت اختراع در دانشگاه آزاد ، قوانین ثبت اختراع در دانشگاه آزاد

با توجه به اینکه ثبت علمی و حقوقی اختراعات، اکتشافات و نوآور یهای علمی، فنی و هنری و احترام به حقوق مالکیت معنوی تولیدات علمی، فنی و هنری می تواند زمینه ساز فضای اعتماد متقابل میان نوآوران و سازمان های ذیربط گردد و افراد را به ارائه نوآوری های خود راغب کند و همچنین به منظور حفظ حقوق معنوی و علمی افراد در برخورداری از مزایای نوآوری های خود و حمایت از این آثار و به مرحله تولید رساندن دست آورد های نوین، بر اساس مفاد این آیین نامه، نوآوری های علمی، فنی و هنری اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموخته گان دانشگاه آزاد اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند

ماده 1. تعاریف

1. نوآوری علمی، فنی و هنری شامل:

اختراع

اکتشاف

ابداع

هر نوع تولید علمی فنی و هنری است که به تشخیص مراجع ذیربط ذکر شده در این آیین نامه، قابل ثبت علمی و حقوقی و حمایت مادی و معنوی باشد.

2.ثبت حقوقی: فرایندی است که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی کشور انجام می شود و نوآوری فرد را به نام وی یا یک سازمان از نظر حقوقی ثبت می کند. این اقدام در خارج از دانشگاه آزاد اسلامی انجام می گیرد.

3. ثبت علمی: فرایندی است که توسط مراکز بین المللی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و یا کمیته ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود و هدف از آن تایید علمی نوآوری های علمی، فنی و هنری است(ثبت علمی اختراع در دانشگاه آراد).

4. دانشگاه: منظور دانشگاه آزاد اسلامی است.

5. کمیته: منظور کمیته ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه است.

ماده 2. اهداف آیین نامه ثبت و حمایت از اختراعات و اکتشافات در دانشگاه آزاد

1. تشخیص و تائید نوآور های علمی، فنی و هنری؛

2. ثبت علمی نوآوری های علمی، فنی و هنری ؛

3. کمک به ثبت حقوقی نوآوری های علمی، فنی و هنری؛

4. حمایت از تداوم و استمرار نوآوری های علمی، فنی و هنری از طریق حمایت مستقیم و یا معرفی به سازمان های ذیربط؛

5. کمک به ثبت اختراع در خارج ازکشور؛

6. ایجاد بانک اطلاعاتی نوآوری های علمی، فنی و هنری.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید