تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

خانه > بهداشت  > پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

پروانه مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی

پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی (هزینه دریافت مجوز بهداشتی دامپزشکی ، شرایط اخذ مجوز دستیار بهداشت دامپزشکی ، مدارک مسیول فنی بهداشت دامپزشکی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371 /12 / 09ماده 24

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 2 و 8

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 34

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران10791397 /11 / 17ماده 4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی


عنوان مدرککد مدرک
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی1009109
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای1009104
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کار گیری (مجدد) شخص معرفی شده1009115
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371 /12 / 09ماده 24

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 12

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 12

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 12

اخذ مجوز دستیار بهداشت دامپزشکی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371 / 12 /09ماده 24

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19ماده 14

هزینه دریافت مجوز بهداشتی دامپزشکی


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه مسئول فنی350000 ریال
صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی495000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای1009104
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کار گیری (مجدد) شخص معرفی شده1009115
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 12

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 12

ضوابط خاص تمدید پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09/ 10ماده 12

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19ماده 12

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید پروانه مسئول فنی350000 ریال
تمدید پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی495000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل پنجم

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کار گیری (مجدد) شخص معرفی شده1009115
ارائه دانشنامه در مقطع تحصیلی دانشگاهی بالاتر1009102
پروانه اصلاح شده بهره برداری/ فعالیت مرکز/ واحد/ شرکت محل اشتغال1009914
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371 /12 / 09ماده 24

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10 و 20

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19مواد 2، 8 و 14

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح پروانه مسئول فنی و دستیار بهداشتی دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح پروانه مسئول فنی350000 ریال
اصلاح پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی495000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 12 و 14

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی5881395 /12 / 25ماده 34

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 12 و 15

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران10791397 / 11 /17ماده5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی1009997
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371 /12 / 09ماده 24

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09 /10مواد 12 و 14

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی5881395 /12 / 25ماده 34

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 12 و 15

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران10791397 / 11/ 17ماده 5

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید