تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

خانه > اخذ مجوز  > سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000 ( هزینه صدور مجوز ایمنی مواد غذایی ، شرایط دریافت پروانه ایمنی مواد آشامیدنی ISO22000 ، مدارک اخذ مجوز ایزو مدیریت مواد غذایی و آشامیدنی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 / 08/ 211

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs ) به شماره Q-Fw7-001-3و اعلام تائیدکسب حداقل امتیاز براب12852
تصویر گواهی معتبر سیستم HACCP (در صورت وجود)12853
نظامنامه معتبر( آخرین بازنگری که به تایید سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی واحد تولیدی رسیده باشد)12854
توصیف فرآورده12919
نمودار جریان تولید با ذکر نقاط کنترل بحرانی12920
جدول شناسایی مخاطرات12921
برنامه HACCP (HACCP Plan )12922
جدول ارزیابی عوامل خطرزا (Risk Assessment )12923
فهرست روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری با ذکر کد سند( Master List)12924
آخرین ممیزی داخلی و گزارش عدم انطباقهای احتمالی12925
نتایج حاصل از بازرسی ها یا ممیزی های قبلی مراجع نظارتی دولتی و مرجع صدور گواهی (در صورت وجود)12926
تصویر گواهی ISO 22000 معتبر که از سوی مرجع اعتباردهی (AB ) تحت اعتیار IAF تایید شده باشد12927
نظامنامه معتبر درصورت وجود ( آخرین بازنگری که به تایید سرپرست تیم ایمنی مواد غذایی واحد تولیدی رسیده12928
معرفی اعضاء تیم ایمنی مواد غذایی با ذکر تخصص12929
برنامه کنترل برنامه های پیش نیازی عملیاتی (OPRP Plan )12930
یک نسخه از روش های اجرایی مدون الزامی طبق استاندارد ISO22000 به همراه فهرست روش های اجرایی و دستور12931
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 / 08 /211-1-4

دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 / 08/ 212-1-4

فرآیند صدور مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 /08 / 211-2-1-4

ضوابط خاص صدور مجوز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز ایزو مدیریت مواد غذایی و آشامیدنی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 /08 / 213-4

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرايي نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی119551399 /08 / 213-4

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور گواهی بهداشتی GMP و HACCP11600000 ریال
تمدید گواهی بهداشتی GMP و HACCP4600000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99120201399/09/2343

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99120201399/09/2344

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین صورتجلسات بازنگری مدیریت12986
مستندات آخرین ممیزی داخلی شامل ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی انجام شده در خصوص عدم انطباق ها12987
مستندات ممیزی مراقبتی مرجع نظارتی دولتی و یا مرجع صدور گواهی12988
مستندات بازنگری سیستم و بهبود سیستم12989
سوابق اصلاح و اقدامات اصلاحی12990
ارائه یک نسخه از کلیه مستندات بازنگری شده و نمونه ای از سوابق پایش نقاط کنترل بحرانی12991
مستندات رسیدگی به شکایات (ثبت شکایات و اقدامات اصلاحی انجام شده درخصوص پاسخ به شکایت ثبت شده12992
تصویرگواهی HACCPو یا ISO22000صادره12993
ارائه چک لیست PRPبه شماره Q-Fw7-001-1و اعلام ارزیابی برنامه های پیش نیازی ( ) PRPباید حداقل 180مع12994
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی104601386 / 06/ 106-4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی104601386/06/104-3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی104601386/06/106-4

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
در بند 44 تمدید گواهی بهداشتی GMP و HACCP4600000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99120201399 / 09/ 2344

فرآیند اصلاح مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی HACCP/ISO22000


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود نداردبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1