تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

خانه > اخذ مجوز  > صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 29بند ج ماده 122 قانون کار

فرآیند صدور کارت موقت کار اتباع افغانی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل و تصویر گذرنامه10017
فرم اطلاعات تکمیلی100851
تبدیل وضعیت تبعه ممهور به پلیس مهاجرت و گذرنامه100852
کارت اقامت معتبر(کارت آمایش)90900
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت موقت کار17221398 / 03/ 01فصل دوم

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی آمایش 1517231399 /03 / 01بند 8 مستندات آمایش

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی آمایش 1517231399 /03 / 01بند 8 مستندات آمایش

استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور کارت موقت اتباع خارجی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت موقت کار17221398 /03 / 01بند 3 فصل اول کلیات

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه صدور کارت موقت اتباع خارجیمبلغ
هزینه صدور پروانه کار5000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت موقت کار17221398 /03 / 01بند 3 فصل اول کلیات

مصوبه تعرفه صدور و تمدید پروانه کار در سال 9917931399 /01 / 011

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید و صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل و تصویر گذرنامه10017
فرم اطلاعات تکمیلی100851
تبدیل وضعیت تبعه ممهور به پلیس مهاجرت و گذرنامه100852
کارت اقامت معتبر(کارت آمایش)90900
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت موقت کار17221398/03/01فصل دوم

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی آمایش 1517231399 /03 / 01بند 8 مستندات آمایش

مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تمدید پروانه کار(کارت کار موقت)3500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت موقت کار17221398 /03 / 01بند 3 فصل اول کلیات

مصوبه تعرفه صدور و تمدید پروانه کار در سال 9917931399 /01 / 011

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح و صدور کارت موقت کار اتباع افغانی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید