تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی

قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی

قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی

قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی ، فروش اینترنتی سایت با نماد اعتماد ، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروش اینترنتی

الزامات/ روش بررسی 

نحوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
جهت اطلاع رسانی به متقاضیان، فهرسـت کسـب و کـار هـاي غیـر قانونی و نیز شرایط قانونی عرضه کالاهـا و خـدمات در مـدل هـاي مختلف کسب و کار، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشـر خواهد شد.خود اظهاريتطابق نوع و نیز مدل کاري کسب و کار با قوانین جاري کشورقانونمنـــــدي کسب و کـار و مدل کاري  MR1
 درج هرگونــه آرم و نشــان فاقــد مجــوز،  مصــداق تبلیغــات گمراه کننده محسوب می گردد.

جهت اطلاع رسانی به متقاضیان فهرسـت تبلیغـات  غیـر قـانونی و  روش هاي غیر قانونی انجام تبلیغات، در کسب و کـار هـاي اینترنتـی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر خواهد شد

خود اظهاريتطابق تبلیغـات منـدرج در درگاه  کسب و کار با قوانین جاري کشورقــانونی بــودن  تبلیغات  MR2
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروش اینترنتی

شفافیت فرایند فروش

الزامات/ روش بررسی (قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی)نحوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
جهت اطلاع رسانی به متقاضیان، فهرسـت کسـب و کـار هـاي غیـر قانونی و نیز شرایط قانونی عرضه کالاهـا و خـدمات در مـدل هـاي مختلف کسب و کار، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشـر خواهد شد.(فروش اینترنتی سایت با نماد اعتماد)خود اظهاريتطابق نوع و نیز مدل کاري کسب و کار با قوانین جاري کشورقانونمنـــــدي پروانه کسب و کـار و مدل کاري  MR1
الزام به ارائه کلیه ویژگی هاي خـدمات ارائـه شـده در کسـب و کـار شامل نحوه پشتیبانی ، مدت زمان اعتبار ارائه خدمت و….

در صورت خاص بودن کالا و خـدمت عرضـه شـده، لازم اسـت نـوع، موارد ، حوزه و منطقه جغرافیـایی  کـاربرد کـالا، همچنـین شـرایط استفاده از آن و اخطارها و هشدارها در این زمینه (در صورت وجود) به طور کامل بیان شود.

درصورت عدم ارائه اطلاعات کامل و بروز اخـتلاف  مـابین  خریـدار  و فروشنده در زمینه مشخصات کالا/خدمت، حق با خریدار خواهد بود.(قانونمندی کسب و کار با نماد اعتماد الکترونیکی)

ارائه مشخصات کالا/ خدمت  و همچنین تصاویر، می بایـد بـر اسـاس ویژگی هاي واقعی کارکردي، فنی، ظاهري و مـواردي از ایـن دسـت بوده و حاوي عناصر تبلیغاتی و بزرگنمایی شـده نباشـد. ایـن گونـه توضیحات و اطلاعات اضافه تر تبلیغاتی – در صورت وجود-  می بایـد در بخش دیگري از  درگاه  ارائه گردد.

الزام به درج مجوزهاي قانونی مرتبط با کالا و خدمات عرضه شده.(فروش اینترنتی سایت با نماد اعتماد)

 

الزام به ارائه قیمت و تعرفه هر یک از کالاها و یا خدمات عرضه شده در کسب و کار به صورت آنلاین به همراه مدت زمات اعتبار  قیمـت و رعایت قیمت هاي مصوب و عرف بازارخود اظهاريارائه قیمت کـالا و تعرفـه خـدمات عرضـه شـده در کسب و کار به تفکیکنمــایش قیمــت  کـــالا و تعرفـــه خدمات  MT2
الزام به درج کلیه هزینه هـاي مترتـب بـر خریـد کـالا / خـدمات در  قسمت »سبد خرید« و یا »پـیش  فـاکتور « و یـا  در صـفحه  »اعـلام  قیمت«خود اظهارياعـلام سـایر هزینـه هـاي خریــد کــالا و دریافــت خدمت علاوه بر قیمـت از قبیل هزینه حمـل، بسـتهاعـــلام ســـایر هزینه هاMT3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید