تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

خانه > دسته‌بندی نشده  > دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی ، اخذ نماد اعتماد برای کارهای مجازی ،صدور ای نماد برای کار اینترنتی

الزامات/ روش بررسی

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
لزوم ثبت امتیاز دامنه متقاضی حقیقی به نام فـرد  متقاضـی  نمـاد  اعتماد و امتیاز دامنه متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یـا  یکـی  از اعضاي هیئت مدیره

(منظور اطلاعات صاحب دامنـه  اسـت  کـه  در Whois درج شـده  است.)

بررسیهویت مالک دامنه باید بـا  هویت متقاضی (حقیقـی / حقوقی)  مطابقت داشـته  باشد.هویـــت مالـــک دامنهMB1

 

 

الزامات/ روش بررسی(دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی)

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شماره تماس ارائه شده و درخواست کد شناسه یکتا که قـبلا  از طریـق  سیسـتم  بـه  متقاضی اعلام شده است.

الزام درج این شماره تماس در صفحه » تماس با ما «

در صـورتی کـه شـماره تمـاس ارائـه شـده، شـماره تلفـن ثابـت باشد، صحت سنجی هنگـام اعطـا و تمدیـد نمـاد اعتمـاد صـورت خواهد پذیرفت.

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن همـراه دائمـی باشد ، صحت سنجی در مقاطع زمانی 6 ماهه تکرار خواهد شد.

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن همراه اعتباري باشد ، صحت سنجی در مقاطع زمانی 3 ماهه تکرار خواهد شد.

 

بررسیشـــماره تماســـی کـــه مراجعه کنندگان به درگـاه  کسـب و کــار در صــورت لزوم با آن تمـاس حاصـل نمایند(دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی)تلفن کسب و کار  MB2

درج در صفحه »تماس با ما« (صدور ای نماد برای کار اینترنتی)

خود اظهاريامکان برقراري تمـاس بـا فروشــنده از طریــق فــرم ارسال پیامفرم ارسال پیام  MB3
الزام بـه درج آدرس پسـت الکترونیکـی کسـب و کـار در صـفحه »تماس با ما«

(آدرس پست الکترونیکی ارائه شده می باید متعلق به دامنـه کسب و کار و نه سرویس هاي عمـومی ارائـه دهنـده پسـت الکترونیکی مانند gmail و yahoo باشد).

خود اظهاريامکان برقراري تمـاس بـا فروشنده از طریـق پسـت الکترونیکیپست الکترونیکی  MB4
الزام به وجود تب و یا لینک هایی بـراي درج »قـوانین و مقـررات « کسب و کار جهت اطـلاع مصـرف کننـدگان یـا مراجعـه کننـدگانخود اظهاريوجود تب و یا لینک هـاي  »تماس با ما« ،» قوانین وتب(لینـک) هـاي الزامی  MB5
دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی

الزامات/ روش بررسی(دریافت نماد اعتماد الکرونیکی کسب و کار اینترنتی)

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
(مطابق با بیانیه قوانین و مقررات اعلام شده توسط مرکـز توسـعه تجارت الکترونیکی)،

درج  اطلاعات تماس و نیز اعلام نحوه ثبت و رسیدگی به شـکایت در قسمت »تماس با ما« .

درج موضوع فعالیت کسب و کار و مجوزهاي قانونی انجام فعالیـت در قسمت »درباره ما«

مقررات« و »درباره ما«
  –خود اظهاريشماره حسابی کـه وجـوه دریــــــــــــــــافتی از مصرف کنندگان بابت ارائه کالا و خدمات به آن واریز می شود، می بایـد بـه نـام مالک/مالکان کسب  وکـار باشد.شــماره حســاب مالک/مالکـــــان کسب  وکارMB6

الزام کسب و کارهاي اینترنتی به به استفاده از درگاه هاي پرداخت اینترنتی معتبر، در صورتی که از این روش براي دریافت وجه کالا و خدمت عرضه شده به مصرف کنندگان، استفاده می نمایند.

خود اظهارياستفاده کسب و کارهـاي اینترنتــی بــه اســتفاده از درگـــاه هـــاي پرداخـــت اینترنتی معتبردرگــاه پرداخـت معتبر  MB7
  –خود اظهاريدر صـــــورت هـــــدایت بازدیدکننــــدگان بــــه درگاه هاي دیگر، صفحه ي مربوطه در پنجره ي جدید نمایش داده شود.هــــــــــدایت بازدیدکننـده بـه صفحات دیگر(در سایتهاي دیگر)  MB8

الزامات/ روش بررسی (اخذ نماد اعتماد برای کارهای مجازی)

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
الزام به قرار دادن کد نماد به صورت صحیح در درگاهبررسی

 

  –قرار گـرفتن کـد نماد بـه صـورت صحیح  MB9

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید