تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید ، مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان ( مجوز ندای مهر دختران و زنان ، مجوز خانه امن زنان و دختران ، مجوز خانه سلامت زنان و دختران ، مجوز راه نوین زنان و دختران ، هزینه مجوز خانه سلامت ، هزینه مجوز ندای مهر ، هزینه مجوز خانه امن ، شرایط و مدارک مجوز خانه سلامت ، شرایط و مدارک مجوز خانه امن ، شرایط و مدارک مجوز راه نوین ، شرایط مدارک مجوز ندای مهر ، ثبت خانه سلامت ، راه اندازی خانه امن ، تاسیس خانه امن ، تاسیس راه نوین ، تاسیس ندای مهر ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز تاسیس خانه امن زنان و دختران


مشخصات مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس راه نوین زنان و دختران

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 / 08 /24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 18

دستورالعمل راه نوین11721396 /09 / 14مقدمه

دستورالعمل خانه امن11731396 /09 / 14مقدمه

دستوالعمل ندای مهر11741396 /09 / 14مقدمه

دستورالعمل خانه سلامت11761396 /09 / 14ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس خانه امن زنان و دختران


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
موافقت اصولی100378
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات1001112
فیش واریزی تعرفه1001113
گواهی سلامت روان1001711
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24پیوست 4-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24پیوست 5-1

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 / 08/ 24ماده 18

دستورالعمل خانه سلامت11761396 /09 / 14ماده 5

فرآیند صدور مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تاسیس خانه سلامت زنان و دختران

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید سند مالکیت10002قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0https: //ssaa .ir
گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک10035بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی0https ://www .cbi .ir
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10046وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http ://fda .gov .ir
گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی10054وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی0https ://tehran. mrud .ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 17

مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس خانه سلامت زنان و دختران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 14

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 15

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24تبصره 1 ماده 12

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24بند 2 ماده 17

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس خانه امن زنان و دختران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24تبصره 2 ماده 18

مدت زمان صدور مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 18

مدت اعتبار مجوز تاسیس راه نوین زنان و دختران

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24تبصره 1 ماده 18

هزینه صدور مجوز ثبت خانه سلامت


عنوان هزینه ثبت خانه سلامتمبلغ
تعرفه صدور400000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380 /01 / 01بند 3

نمونه مجوز صادر شده تاسیس راه نوین زنان و دختران

فرآیند تمدید مجوز تاسیس ندای مهر زنان و دختران

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس خانه سلامت زنان و دختران


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
فیش واریزی تعرفه1001113
گواهی سلامت روان1001711
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 19

دستورالعمل خانه سلامت11761396 / 09 /14ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24تبصره 1 ماده 20

مدت زمان تمدید مجوز تاسیس خانه امن زنان و دختران

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 20

مدت اعتبار مجوز تاسیس راه نوین زنان و دختران

 ماه


هزینه تمدید مجوز تاسیس ندای مهر زنان و دختران


عنوان هزینه ثبت خانه سلامتمبلغ
تعرفه تمدید مجوز300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان8251380 / 01 /01بند 3

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مجوز فعالیت100626
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 22

ضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 22

مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس خانه امن زنان و دختران

 روز


تاسیس ندای مهر زنان و دختران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 21

مدت اعتبار مجوز تاسیس خانه سلامت زنان و دختران

 ماه


تاسیس ندای مهر زنان و دختران

هزینه اصلاح مجوز ثبت خانه سلامتتاسیس ندای مهر زنان و دختران

فرآیند ابطال مجوز تاسیس راه نوین زنان و دختران

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 50

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تذکر کتبی1001115
اخطار اول1001116
اخطار دوم1001117
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395 /08 / 24ماده 50

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید