تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کارگاه صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کارگاه صنایع دستی

مجوز کارگاه صنایع دستی

مجوز کارگاه صنایع دستی

مجوز کارگاه صنایع دستی

در این مطلب شرایط مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز کارگاه صنایع دستی( هزینه تولید صنایع دستی ، مدارک لازم مجوز صنایع دستی ، شرایط ثبت صنایع دستی ، پروانه تولید صنایع دستی ، پروانه کارگاه صنایع دستی) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع اخذ مجوز تولید صنایع دستی


مشخصات مجوز ثبت صنایع دستی

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صنایع دستی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران3241383/12/24همه موارد

تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها3381394/06/11همه موارد

قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران3541383/01/26همه موارد

مصوبه شورای عالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری3631385/01/16همه موارد

فرآیند صدور مجوز پروانه کارگاه صنایع دستیشرایط ثبت صنایع دستی و مدارک لازم برای صدور مجوز صنایع دستی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
تصویر گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)100300
تعهد نامه عدم اشتغال100303
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین100304
استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولید کارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است100306

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اخذ مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 2 ص 16

دستورالعمل اخذ مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 3 ص 18

هزینه تولید صنایع دستی

ضوابط خاص اخذ مجوز پروانه تولید صنایع دستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي7231394/12/12فصل 5 ص 20

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي7231394/12/12فصل 6 ص 23

استعلام‌های بین دستگاهی ثبت صنایع دستی


زهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396/09/21بند10صنایع دستی

مدت اعتبار مجوز پروانه کارگاه صنایع دستی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 5 بندب ص22ردیف 8

هزینه صدور مجوز تولید صنایع دستینمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز کارگاه صنایع دستی

شرایط ثبت صنایع دستی و مدارک لازم برای تمدید مجوز صنایع دستی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
پروانه تولید100371
نامه اشتغال به تحصیل100766
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اخذ مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12ص 16 فصل 2

دستورالعمل اخذ مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12ص 19 فصل 4 بند ب

ضوابط خاص تمدید مجوز تولید صنایع دستی


مدت زمان تمدید مجوز کارگاه صنایع دستی

 روزمدت اعتبار مجوز پروانه تولید صنایع دستی

 ماه


هزینه تمدید مجوز کارگاه صنایع دستیفرآیند اصلاح مجوز کارگاه صنایع دستی

شرایط ثبت صنایع دستی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صنایع دستیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز کارگاه صنایع دستی

 روزمدت اعتبار مجوز تولید صنایع دستی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تولید صنایع دستیفرآیند ابطال مجوز کارگاه صنایع دستی

شرایط قابلیت ابطال مجوز تولید صنایع دستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 6 ردیف 10 و11

پروانه ثبت صنایع دستی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت صنایع دستیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي3611394/12/12فصل 6 ردیف 10 و11