تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

پروانه شرکت مسافربری بین المللی

پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی (هزینه ثبت شرکت مسافربری بین المللی ، شرایط دریافت پروانه موسسه بین المللی مسافربری ، مدارک دریافت مجوز شرکت مسافربری بین المللی) را کاملا شرح می دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن6911353 /04 / 16ماده 7 بند 13

آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 03ماده 1

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز و پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر اساسنامه10012
تصویر تعهد نامه محضری10035
فهرست تجهیزات100145
صورتجلسه مجمع عمومی100118
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
اظهارنامه100542
ارائه خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیأت موسس100689
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 / 07 /0335 و 36

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 0335 و36

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 / 07/ 03ماده 25

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 / 07/ 03ماده 29

هزینه ثبت شرکت مسافربری بین المللی


عنوان هزینهمبلغ
هزينه صدور هزینه ثبت شرکت مسافربری بین المللی15000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصلاحيه تعرفه خدمات قابل ارائه12071/751394 / 02/ 08ماده 20 بند 7

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات1003024
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 03ماده 29

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصلاحيه تعرفه خدمات قابل ارائه12071/751394 / 02/ 08ماده 20 بند 8

فرآیند اصلاح پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

شرایط دریافت پروانه موسسه بین المللی مسافربری و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات1003024
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 03ماده 29

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه ثبت شرکت مسافربری بین المللیمبلغ
هزينه تجديد15000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصلاحيه تعرفه خدمات قابل ارائه12071/751394 /02 / 08ماده 20 بند 7

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 03فصل 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تأسیس شرکت مسافربری بین المللیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تاسيس و فعاليت شركت ها و موسسات مسافربري بين المللي جاده اي7031367 /07 / 03فصل 5

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید