تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه شرکت های بازرسی استانی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه شرکت های بازرسی استانی

پروانه شرکت های بازرسی استانی

پروانه شرکت های بازرسی استانی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها6441389 / 10 /06ماده2

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی6561371 /01 / 01ماده 5 و تبصره آن

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05بند 6

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر بیمه نامه10014
لیست بیمه کارکنان100333
ارائه گزارش بازرسی100538


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها6441389 / 10 /06ماده 2

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396 /07 / 14بند 10 ماده 7

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05بند 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05بند 6-5-1 و6-5-2

مدت زمان صدور مجوز

 روزشرایط ثبت مرکز بازرسی

مدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها6441389 /10 / 06ماده9

هزینه صدور مجوز تاسیس موسسه بازرس استانی


عنوان هزینه ثبت شرکت بازرسیمبلغ
کارمزد خدماتی صدور پروانه شرکت بازرسی استانی10000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها6441389 /10 / 06جدول 3 ماده 15

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396 /07 / 14ماده 31

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 263-4

نمونه صادر شده


فرآیند تمدید و

شرایط و مدارک لازم برای تمدید


عنوان مدرککد مدرک
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد1001636
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور1001948
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394/12/05بند6-7

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 / 12 /05بند6-7

مدت زمان تمدید مجوز تاسیس موسسه بازرس استانی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه ثبت شرکت بازرسیمبلغ
کارمزد خدماتی تمدیدپروانه شرکت بازرسی10000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها6441389 / 10 /06ماده15

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند4-4-2

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05بند 6-6-9 الی 6-6-11

فرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 / 12 /05بند6-7

ضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس موسسه بازرس استانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 / 12 /05بند6-7

مدت زمان اصلاح

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 / 12 /05بند 6-7

مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه بازرس استانی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه ثبت شرکت بازرسیمبلغ
کارمزد خدماتی توسعه دامنه10000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 26بند 4-4-2

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 / 12 /05بند 6-6-9 الی 6-6-11

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05یاداوری 1 بند 6-7-4

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران وشرکت های بازرسی به شماره د/152/23514591394 / 02 /02بند6-6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د13531394 /12 / 05یاد اوری 1 بند 6-7-4

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران وشرکت های بازرسی به شماره د/152/23514591394 / 02 /02بند 6-6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید