تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

پروانه بهداشتی ورود

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)(مجوز بهداشت مواد غذایی ، مجوز بهداشت مواد آشامیدنی ، هزینه پروانه بهداشتی واردات ، مجوز بهداشت صادرات ، شرایط دریافت پروانه بهداشت irc ، مدارک لازم صدور مجوز بهداشت ورود irc ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387/11/17ماده 19

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)


عنوان مدرککد مدرک
اصل برگ آنالیز محصول100643
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه1001433
اساسنامه1001869
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور1001948
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
تصویر گواهی فروش آزاد کالا در کشور مبدا150005
گواهی ایمنی مواد غذایی300060


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع و محصول صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم)F-W-025-31398 /07 / 01بند5

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 / 11 /17ماده 18

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی– رژیمی4351387 /11 / 17ماده7

مدارک صدور مجوز بهداشت irc

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه ، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع و محصول صدور/تمدید/اصالح/افزایش قلم)F-W-025-31398 / 07/ 01بند2-5

مدت اعتبار مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 / 11/ 17ماده 14

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 / 11 /17ماده 20

هزینه صدور مجوز  و مدارک صدور مجوز بهداشت irc


عنوان هزینهمبلغ
هزینه ثبت محصول22000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت15581391 / 02 /09ماده 24

نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز دریافت پروانه بهداشت irc


مدارک صدور مجوز بهداشت irc


ضوابط خاص تمدید مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت زمان تمدید مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز پروانه بهداشتی وارداتفرآیند اصلاح مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط دریافت پروانه بهداشت ircضوابط خاص اصلاح مجوز


شرایط دریافت پروانه بهداشت irc

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز پروانه بهداشتی واردات
فرآیند ابطال مجوز پروانه بهداشتی ورود (کد IRC)

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 / 11 /17ماده 20

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط دریافت پروانه بهداشت irc


مدارک صدور مجوز بهداشت irc


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 / 11 /17تبصره ماده 20

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید