تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره‌ برداری معادن

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره‌ برداری معادن

پروانه بهره‌ برداری معادن

پروانه بهره‌ برداری معادن

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون معادن11431377 /03 / 231 و 9

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای دریافت پروانه معدن


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر ضمانت بانکی10032
طرح توجیهی100272
ارائه تسویه حساب100847


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 43

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون معادن11431377 / 03 /23ماده 5 و 6 و 7و 8 و 9 و 10

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون معادن11431377 / 03/ 23ماده 10

هزینه صدور مجوز معدن

مدت زمان صدور پروانه بهره‌ برداری معادن

 روزمدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون معادن11431377 /03 / 23ماده 44 آیین نامه اجرایی

قانون معادن11431377 /03 / 23ماده 9

هزینه صدور مجوز معدن


عنوان هزینهمبلغ
حق تمبر100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 / 05 / 19م 14 اصلاحی ماده 46

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهره‌ برداری معادن


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تضمین های لازم و اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد )100246
معرفی مسئولین فنی100431
ارائه تسویه حساب100847
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده45

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 / 04/ 08ماده 46 آیین نامه اجرایی

قانون معادن11431377 / 03 /23ماده 9

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 45

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 / 04/ 08ماده 46

قانون معادن11431377 / 03 /23ماده 9

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 45

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 46

قانون معادن11431377 /03 / 23ماده 9

هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز معدنمبلغ
حق تمبر50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 /05 / 19ماده14

مدت اعتبار

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 52

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح و صدور مجوز معدنفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 55

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 56

قانون معادن11431377 /03 / 23ماده 20

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدارک لازم برای دریافت پروانه معدنکد مدارک لازم برای دریافت پروانه معدن
ارائه اسناد100244
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 55

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن3221392 /04 / 08ماده 56

قانون معادن11431377 /03 / 23ماده 20

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید