تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش

خانه > اخذ مجوز  > گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش

گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش

گزارش نظارت تاسيس مركز آموزش

گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: گزارش نظارت از محل تاسيس مركز آموزش ، گزارش بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش ، ارزشیابی مرکز آموزش ، صلاحیت حرفه ای مربیان ، آزمونگر آموزشگاه ، مسئول آموزش بنگاه اقتصادی

گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش

-1 نوع كاربري ساختمان

انحصاري آموزشي و متمركز

انحصاري آموزشي و غير متمركز

غير انحصاري آموزشي و متمركز

غيرانحصاري آموزشي و غير متمركز

-2 تعداد پرسنل شاغل بنگاه اقتصادي ……… نفر مي باشد.

تعداد كلاس هاي تئوري با حداقل شرايط آيين نامه……. تعداد مي باشد كه مطابق استاندارد است/نيست.

در رشته غالب ……….. با ضريب تجهيز …. فضاي كارگاه عملي ……. متر مربع مي باشد كه مطابق استاندارد است/نيست و در رشته غالب ……….. با ضريب تجهيز …. فضاي كارگاه عملي ……. متر مربع مي باشد كه مطابق استاندارد است/نيست.

-3 فضاي كتابخانه و سالن مطالعه …….. متر مربع است كه مطابق آيين نامه مي باشد/نمي باشد.

تعداد كتاب عمومي ……….. و تعداد كتاب تخصصي …….. مي باشد كه مطابق آيين نامه مي باشد/نمي باشد.

ارزشیابی مرکز آموزش

-4 وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كلاس ها مورد تاييد است/ نيست

5 – سيستم تهويه سرمايش و گرمايش در كارگاهها و كلاسها مورد تاييد است/ نيست

-6 وجود وسايل كمك هاي اوليه و تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق در كارگاهها مورد تاييد است / نيست

-7 تجهيز كليه كارگاهها به وسايل و امكانات ايمني در زمينه برق گرفتگي ، مسموميت ناشي از گارهاي سمي (در رشته هاي متناسب )و ساير موارد مرتبط مطابق با استاندارد دوره آموزشي شامل تهويه مطبوع ، تاسيسات الكتريكي استاندارد مورد تاييد است/ نيست (گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش).

8 – وضعيت نسبي رنگ آميزي ديوارها ، درها و پنجره ها و نظافت كارگاهها و كلاس ها مورد تاييد است / نيست.

كميته آموزش در صنايع:

كميته اي است كه به منظور بررسي و ارائه پروانه تاسيس و بهره برداري مركز آموزش به درخواست بنگاه های اقتصادی ، نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي كارآموزی مراكز آموزش ، تصويب ضوابط آموزشهای ضمن كار و بررسي هزينه هاي كارآموزي جهت اعمال معافيت هاي قانوني با تركيب ذيل تشكيل مي گردد:

-1 نماينده وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي.

-2 رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و يا نماينده تام الاختيار سازمان.

-3 نماينده وزارتخانه ذيربط.

-4 يك نفر نماينده كارفرما.

مسئول آموزش بنگاه اقتصادي:

فردي مطلع به امر آموزش جهت برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز كارفرمايان كه در بنگاه اقتصادي مشغول فعاليت است.

 ارزشیابی مرکز آموزش :

فرايند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير، كه شامل سه بخش عملي، كتبي عملي و اخلاق حرفه اي خواهد بود.

صلاحيت حرفه اي مربيان:

حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي، كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود

(گزارش نظارت و بازرسی از محل تاسيس مركز آموزش).

آزمونگر:

آزمونگر فردي است با ويژگي مورد تاييد سازمان كه توانايي انجام ارزشيابي مهارت كارآموزان (عملي – كتبي يا پروژه ) با حفظ استانداردها را دارا مي باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید