ثبت شرکت هواپیمایی

 

در این مقاله سعی داریم تا به تعریف ثبت شرکت هواپیمایی و مدارک لازم جهت ثبت شرکت هواپیمایی بپردازیم. همچنین تلاش کردیم تا تمام مراحل ثبت شرکت هواپیمایی را به شما ارائه دهیم. به این ترتیب خود به راحتی می توانید در سامانه ثبت شرکت ها شرکت هواپیمایی خود را ثبت کنید.

تاسیس و ثبت شرکت هواپیمایی ، مستلزم اخذ پروانه و مجوزات لازم برای ثبت این نوع شرکت است. این شرکت را می توان در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت نمود ، اما برای این نوع فعالیت ، شرکت های سهامی خاص مناسب تر هستند. این شرکت ها نسبت به شرکت با مسئولیت محدود ، دارای اعتبار بیشتری بوده و برای استفاده از تسهیلات بانکی و گرفتن نمایندگی معتبر بسیار مناسب هستند.
بنا به دستورالعمل ثبت شرکت هواپیمایی و موضوع فعالیت شرکت‌ هواپیمایی ؛ در روند دریافت موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری، مواردی شامل شرایط عمومی متقاضی، شرایط عمومی و اختصاصی هیئت مدیره و مدیرعامل، اساسنامه پیشنهادی شرکت، طرح توجیه فنی و بازرگانی، شرایط فنی و عملیات و شرایط امنیتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هدف:

هدف از اینکه این شیوه نامه تدوین شد ، ایجاد و مستند نمودن یک روش یکنواخت و مشخص برای نحوه تهیه و تدوین، مشخص کردن چهارچوب مستندات، شماره گذاری، مراحل تصویب، توزیع، نگهداری به روز ، بازنگری و حذف مستندات منسوخ درون سازمان و كنترل كلیه مستندات مرجع سازمان می باشد.

تعاریف:

در این شیوه نامه، واژه های زیر در معانی مشروح مربوطه به كار می روند:

سازمان : سازمان هواپیمایی كشوری

شورایعالی هواپیمایی: شورایعالی هواپیمایی كشوری موضوع ماده 6 قانون هواپیمایی كشوری

كمیته هوانوردی: به نهادی گفته می شود که داخل سازمان هواپیمایی كشوری ایجاد شده و مسئولیت ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها و صلاحیتهای عمومی متقاضی و احراز صالحیت حرفه ای مدیران و تعیین نوع پروانه بهره برداری و نیز صدور دو تاییدیه بازرگانی و فنی و عملیاتی را به عهده دارد.

دبیرخانه: دبیرخانه كمیته هوانوردی كه وظیفه آن انجام مراحل اداری است.

متقاضی: یه هر شخص حقوقی كه برای دریافت مجوز خدمات موضوع این دستورالعمل در سازمان هواپیمایی پرونده تشکیل داده باشد.

شركت هواپیمایی: به شخص حقوقی گفته می شود كه طبق قوانین كشوری تاسیس و مبنای ماده 17 قانون هواپیمایی كشوری و بعد از تصویب شورای عالی هواپیمایی كشوری حسب شرایط درج شده در گواهینامه عملیات شركت (AOC ) در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل مسافر و بار و پست در پروازهای بازرگانی ( تجاری ) فعالیت نماید.

موافقتنامه اصولی : گواهینامه ای است که كلیات طرح پیشنهادی را تأیید می کند و احراز شرایط عمومی دریافت پروانه بهره برداری كه با تصویب شورایعالی هواپیمایی توسط سازمان صادر می شود و مدت اعتبار آن 6 ماه می باشد كه برای یک نوبت شش ماهه دیگر قابل تمدید است.

تاییدیه صلاحیت بازرگانی : تاییدیه ای است كه به وسیله كمیته هوانوردی ( بعد از انجام بررسیهای معاونت هوانوردی ) و برای صاحبان موافقتنامه اصولی صادر می شود كه شرایط دریافت آن به وسیله متقاضی مشروط به احراز كفایت مالی، تحقق الزامات بازرگانی و زیرساختهای اقتصادی و مالی معرفی شده به وسیله متقاضی ( در طرح توجیهی مصوب در كمیته هوانوردی ) است. الزامات فوق، متناسب با نوع پروانه بهره برداری به طور جداگانه تدوین شده و به مدت یکماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به متقاضی اعلام می شود.

تاییدیه صلاحیت فنی و عملیاتی : به تاییدیه ای گفته می شود كه به وسیله كمیته هوانوردی پس از انجام بررسی های معاونت استاندارد پرواز برای دارندگان موافقتنامه اصولی صادر می شود كه شرایط دریافت آن توسط متقاضی مشروط به رعایت استانداردهای مربوط به پروانه بهره برداری است كه توسط معاونت یادشده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل تدوین و به متقاضی اعلام می شود.

پروانه بهره برداری موقت سه ساله : به پروانه ای گفته می شود كه پس از دوره آزمایشی یکساله با تصویب شورای عالی هواپیمایی توسط سازمان صادر می شود.

پروانه بهره برداری دائم : به پروانه ای گفته می شود كه متعاقب پروانه موقت سه ساله صادر میگردد. در انتهای این دوره شورای عالی با بررسی اسناد و مدارک و عملکرد شركت صدور گواهینامه دائم را تصویب و سازمان آنرا صادر می نماید.

امنیت : عبارت است از حفاظت از هوانوردی در برابر مداخلات غیرقانونی و غیرمتعارف كه مطابق تعریف ایکائو با تركیبی از پیش بینی ها و منابع نیروی انسانی و امکانات تأمین می شود. خدمات امن به منزله خدماتی است كه اصول و استانداردهای پیشگیری و مقابله با ناامنی در آن رعایت شده است.

ایمنی : وضعیتی است كه در آن مطابق تعریف ایکائو احتمال آسیب وارده به انسان و یا اموال و امکانات در سطح قابل قبولی كاهش داده شده و حفظ میشود. خدمات ایمن به منزله خدماتی است كه با رعایت اصول و استانداردهای مربوطه، سلامتی مسافر و خدمه پروازی تامین می شود.

پرواز بازرگانی ( تجاری) : پروازی است كه توسط شركتهای هواپیمایی مجاز به حمل بار، مسافر و محمولات پستی و با قصد انتفاع انجام می گردد.

بخش ارزیابی استمرار شایستگی، صلاحیت و كفایت مالی شركت : انجام پایش و نظارت بر تداوم شایستگی شركت در طول فعالیت آزمایشی و دائمی آن به عهده معاونت های ذیربط سازمان بوده و گزارشات آن از طریق كمیته هوانوردی برای تصمیم گیری مقتضی به شورایعالی هواپیمایی ارائه می شود.

اسناد وابسته : این سند از اسناد 4000 و 3040 سازمان تاثیر می پذیرد.

آیین رسیدگی به تقاضای فعالیت شركت هواپیمایی در روند صدور موافقتنامه اصولی و پروانه بهره برداری، مواردی شامل شرایط عمومی متقاضی، شرایط عمومی و اختصاصی هیئت مدیره و مدیرعامل، اساسنامه پیشنهادی شركت، طرح توجیه فنی و بازرگانی، شرایط فنی و عملیاتی و شرایط امنیتی مورد بررسی سازمان قرار خواهند گرفت.

 شرایط عمومی متقاضی :

متقاضی باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشد :

 • متقاضی یک شركت سهامی و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
 • متقاضی قادر است توانایی تأمین منابع مالی و كفایت مالی شركت را طبق مفاد ضمیمه الف این دستورالعمل به اثبات برساند.
 • متقاضی قادر است تا به نحو مؤثری توانمندی اجرایی و تخصصی شركت را مطابق با استانداردهای مرجع در انجام فعالیت مورد درخواست به اثبات برساند.
 • معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره واجد شرایط به سازمان هواپیمایی كشوری

احراز صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل

الف- شرایط عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل

اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند:

 • متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی كشور
 • داشتن اهلیت قانونی، عدم داشتن فساد اخلاقی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، عدم سوء پیشینه و محکومیت كیفری كه موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.
 • انجام خدمت وظیفه و یا معافیت دائم ( برای آقایان )
 • دارا بودن حداقل 30 سال سن
 • تاییدیه صلاحیت عمومی از حراست سازمان
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی كارشناسی در یکی از رشته های مورد پذیرش سازمان هواپیمایی كشوری كه فهرست این رشته ها از طرف سازمان اعلام میگردد.

ب- شرایط تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی

اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند:

 • حداقل 5 سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی و یا 10 سال در مشاغل تخصصی و مرتبط صنعت برای دو سوم اعضای هیئت مدیره.
 • دارا بودن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل هوایی برای رئیس هیئت مدیره الزامی است.
 • حداقل 5 سال سابقه فعالیت در مشاغل مدیریتی در صنعت هوانوردی برای مدیرعامل
 • دارا بودن مدرک دكتری و كارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان دو و یک سال سابقه فعالیت محسوب می گردد.
 • احراز صلاحیت علمی و تخصصی بر اساس مفاده بند 2-3 -این دستورالعمل
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ایکائو (ترجیحاً زبان انگلیسی) برای مدیرعامل
 • مدیرعامل شركت هواپیمایی بالاترین مقام مسئول و پاسخگو به سازمان هواپیمایی كشوری در رعایت مقررات، قوانین و دستورالعملها در خصوص عملیات ایمن و امن هوانوردی است.
 • پاسخگویی مدیر عامل رافع مسؤلیتهای سایر افراد ذیربط از شركت هواپیمایی از جمله معاونان فنی و عملیاتی وهیئت مدیره نیست.
 • مسئولیت مدیر عامل و معاونان فنی و عملیات شركت در رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ایمن و امن قابل انتقال به غیر نیست.

ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل :

منظور از صلاحیت حرفه ای هیئت مدیره و مدیرعامل، احراز شرایط مندرج در مواد 3 و 4 این دستورالعمل است.

صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص حقیقی پیشنهادی برای تصدی مسئولیت مدیریت عامل و یا عضویت در هیئت مدیره، باید قبل از انتصاب به سمت های مورد نظر و قبل از دریافت پروانه بهره برداری به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل در هر یک از شركت های هواپیمایی مطابق مفاد ماده 5 این دستورالعمل به تایید برسد.  صلاحیت حرفه ای این اشخاص از طریق بررسی سوابق تجربی، سوابق تحصیلی، صلاحیت تخصصی و صلاحیت عمومی تعیین می شود.

كمیته هوانوردی می تواند از صاحب نظران صنعت هوانوردی و اشخاص مطلع برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

جلسات كمیته هوانوردی با حضور اكثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه در این مورد با حصول دو سوم آرای حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

دبیر كمیته هوانوردی باید مدارک مربوط به صلاحیت عمومی ( موضوع ماده 3 این دستورالعمل ) را بررسی و نسبت به رد یا تأیید صلاحیت عمومی شخص پیشنهادی تصمیم گیری كند.

پس از بررسی سوابق تجربی و تحصیلی، كمیته هوانوردی می تواند برای ارزیابی صلاحیت حرفه ای، از آزمون های حرفه ای یا مصاحبه شفاهی یا تركیبی از این دو روش استفاده نماید. در هر حال شیوه تعیین صلاحیت حرفه ای باید به تصویب كمیته برسد. حوزه های مورد ارزیابی در آزمون و یا مصاحبه توسط سازمان اعلام می گردد.

در صورتی كه شخص پیشنهادی براساس این دستورالعمل شرایط تخصصی لازم را برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، كمیته هوانوردی می تواند به منظور جلوگیری از توقف ادامه فعالیت شركت هواپیمایی، تصدی سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت و حداكثر به مدت 3 ماه بلامانع اعلام كند. همچنین كمیته هوانوردی می تواند تأیید صلاحیت را مشروط به احراز شرایطی نماید یا ضمن تایید موقت صلاحیت، فرصتی را برای احراز شرایط خاص در نظر بگیرد.

كمیته هوانوردی ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام می نماید. در صورتی كه صلاحیت حرفه ای اشخاص مورد نظر از سوی كمیته هوانوردی مورد تأیید قرار گیرد، دبیرخانه پس از تصویب موضوع در كمیته هوانوردی و اخذ تأیید رئیس سازمان، برای اشخاص مذكور ( تأییدیه صلاحیت حرفه ای ) صادر خواهد نمود.

اطلاعاتی كه به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای كمیته هوانوردی یا هر یک از كاركنان سازمان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و جز در موارد تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، یا مقررات، نباید اظهار گردد.

در صورتی كه صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی رد یا از دستور خارج شود، بررسی مجدد تقاضا پس از گذشت حداقل 3 ماه صورت می گیرد.

از تاریخ تصویب این دستورالعمل، كلیه شركت های هواپیمایی فعال و متقاضی فعالیت موظف اند حداكثر ظرف یک ماه ضمن معرفی اعضای حقیقی هیئت مدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره ، و مدیرعامل به سازمان، جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند.

اشخاصی كه در تاریخ تصویب این دستورالعمل به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شركت هواپیمایی فعالیت دارند، باید ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل تقاضای تأییدیه صلاحیت حرفه ای به سازمان ارائه نمایند.

در صورتی كه صلاحیت حرفه ای اكثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شركت هواپیمایی فعال توسط كمیته رد یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، متقاضی باید ظرف حداكثر 10 روز، اشخاص جایگزین را معرفی نماید.

از تاریخ تصویب این دستورالعمل، كلیه شركت های هواپیمایی فعال و متقاضی فعالیت موظف اند برای تمدید، ارتقای پروانه بهره برداری و یا دریافت پروانه بهره برداری جدید، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای به سازمان معرفی نمایند.

در صورتی كه صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی قبلا به تایید كمیته هوانوردی رسیده باشد، كمیته می تواند صرفاً با بررسی صلاحیت عمومی، صلاحیت حرفه ای وی را مجدداً تایید كند.

بنا بر تشخیص كمیته هوانوردی و با توجه به نوع پروانه بهره برداری مورد درخواست متقاضی، انتصاب اعضای هیئت مدیره در صورت تایید صلاحیت عمومی توسط كمیته هوانوردی، برای حداكثر كمتر از نیمی از تعداد اعضای هیئت مدیره بلامانع می باشد و برای تعداد مذكور اخذ ( تأییدیه صلاحیت حرفه ای ) الزامی نیست.

تبصره: اخذ ( تأییدیه صلاحیت حرفه ای ) برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره الزامی است و مشمول معافیت این بند نمی باشد.

شخص حقیقی كه دوره ماموریت وی به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شركت هواپیمایی به پایان رسیده و ظرف یک ماه مجدداً در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را كتباً به سازمان اطلاع دهد.

در صورتی كه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت هر یک از شرایط مندرج در این دستورالعمل را از دست بدهد یا به واسطه اتخاذ تصمیم مقامات مسئول شركت تغییر، یا فوت كند و یا محجور شود یا به مجازات قطعی مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود، لازم است بالاترین فرد اداره كننده شركت بر اساس اساسنامه، مراتب را حداكثر ظرف 10 روز به صورت كتبی به سازمان اطلاع دهد. همچنین دارنده پروانه حداكثر ظرف یک هفته نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. در غیر این صورت به نحو مقتضی از ادامه كار شركت جلوگیری خواهد شد.

اساسنامه شركت هواپیمایی :

نکات ذیل باید در اساسنامه پیشنهادی شركت هواپیمایی لحاظ شده باشد:

موضوع فعالیت صرفاً در قالب وظایف مرتبط با شركت های هواپیمایی و در چارچوب مفاد این دستورالعمل تعیین شود.

رعایت مفاد قانون تجارت، تمامی قوانین و مقررات موضوعه ایکائو، قانون هواپیمایی كشوری، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه مرجع سازمان هواپیمایی كشوری و مصوبات شورای عالی هواپیمایی كشوری در تنظیم اساسنامه الزامی است.

رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در تنظیم اساسنامه پیشنهادی الزامی است.

شرایط فنی و عملیاتی لازم برای ثبت شرکت هواپیمایی :

این شرایط ناظر بر نظام نامه های فنی و عملیاتی می باشد كه از طرف معاونت استاندارد پرواز و هوانوردی سازمان به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی موظف به تامین آنها می باشد.

شرایط امنیتی برای ثبت شرکت هواپیمایی :

 این شرایط ناظر بر نظام نامه های امنیتی می باشد كه از طرف دفتر مركزی حراست سازمان به متقاضی اعلام می گردد و متقاضی موظف به تامین آنها می باشد.

شرایط و مراحل صدور پروانه بهره برداری شرکت هواپیمایی  :

مراحل صدور پروانه بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

 1. متقاضی پس از اخذ موافقتنامه اصولی، امکانات و شرایط مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه های صلاحیت بازرگانی و فنی و عملیاتی طبق ضوابط و معیارهای تعریف شده توسط سازمان را برای هر دو تاییدیه فراهم نموده و به سازمان ارائه میدهد.
 2. سازمان با لحاظ كردن شاخص كفایت مالی، طرح توجیهی، نظام نامه های فنی و عملیاتی و امنیتی الزامات و استانداردهای موردنیاز جهت اخذ تاییدیه های بازرگانی و فنی، عملیاتی، چنانچه متقاضی را واجد شرایط تشخیص دهند مراتب را جهت صدور این دو تاییدیه به كمیته هوانوردی ارجاع خواهد نمود. در صورتیکه متقاضی موفق به اخذ این دو تاییدیه از كمیته هوانوردی گردد و هیئت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی طبق ماده 5 این دستورالعمل تاییدیه صالحیت حرفه ای را اخذ نمایند، مراتب جهت صدور پروانه بهره برداری آزمایشی در شورایعالی هواپیمایی مطرح خواهد شد.مدت اعتبار این پروانه یکسال میباشد و طی این یکسال بررسی ها و نظارت های مربوط به تضمین تداوم شایستگی و صلاحیت شركت بعمل آمده و گزارش آن به كمیته هوانوردی و شورایعالی هواپیمایی ارائه میشود.
 3. چنانچه شركت بتواند در دوره آزمایشی یک ساله تمامی الزامات و استانداردهای فنی، عملیاتی و بازرگانی را رعایت كند مراتب جهت صدور پروانه بهره برداری سه ساله در شورای عالی هواپیمایی مطرح خواهد شد. ولی درصورتی که شركت به هر دلیلی یکی از شرایط احراز ( اخذ ) تاییدیه های بازرگانی یا فنی، عملیاتی را از دست بدهد، سازمان گزارش كار را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورایعالی هواپیمایی ارائه می كند و حسب تصمیم شورا عمل خواهد نمود.
 4. در پایان دوره سه ساله، عملکرد شركت هواپیمایی جهت صدور پروانه دائم به شورایعالی هواپیمایی گزارش می شود.

پروانه صادره دربردارنده موارد زیر است:

 • مشخصات ارائه دهنده خدمات ( نام و آدرس)
 • مشخصات نوع خدمات و محدوده فعالیت
 • تاریخ صدور اولین پروانه
 • شرایط صدور پروانه، ازجمله حق سازمان درانجام ممیزی از فعالیت های ارائه دهنده و ابطال یا تعلیق پروانه صادره با تصویب شورایعالی هواپیمایی

پروانه بهره برداری به امضای رئیس سازمان صادر میگردد.

سازمان با انجام ممیزی و یا از طریق دریافت گزارش از خدمات ارائه شده، بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات نظارت می كند.

ضوابط بازرسی و اقدامات مقتضی در برخورد با نواقص و معایب مشاهده شده در دستورالعملهای مربوطه كه توسط سازمان ارائه میگردند تعیین می شود.

درصورت ابطال پروانه، شركت هواپیمایی موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ ابطال، پروانه صادره را به سازمان مسترد كند.

هرگونه تغییری در نوع خدمات یا نظام نامه تخصصی توسط شركت هواپیمایی مستلزم درخواست صدور پروانه بهره برداری جدید است. این درخواست توسط بخش های تخصصی سازمان مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت. پروانه جدید پس از تصویب شورایعالی هواپیمایی توسط سازمان صادر خواهد شد.

شركت هواپیمایی ، به لحاظ حقوقی در قبال ارائه خدمات ایمن، امن، كارآمد و مداوم مسئول است.

شركت هواپیمایی موظف است پایگاه عملیاتی، خدماتی و تسهیلاتی خود را در فرودگاهها و مکانهایی كه مورد تأیید سازمان باشد ایجاد نمایند.

برای ثبت شرکت شركت هواپیمایی بایستی قبل از هرگونه فعالیت بازرگانی نسبت به اخذ گواهینامه خلبانان ، كادر پروازی، كادر فنی و ناوگان و تجهیزات ایمنی خود از سازمان اقدام و برابر ضوابط قانونی و استانداردهای مرجع به موقع نسبت به تمدید و تجدید آنها اقدام نماید.

متقاضیان ثبت شركت هواپیمایی موظفند كلیه قوانین و مقررات جاری كشور را رعایت نمایند. در غیر این صورت با آنها مطابق با مواد 16 الی 18 قانون سازمان هواپیمایی كشوری رفتار خواهد شد.

شركت هواپیمایی موظف هستند مطابق با استانداردهای ایکائو شرایط و تسهیلات لازم را جهت انجام ممیزی ها و بازرسی های الزم توسط عوامل سازمان یا كارشناسان منتخب سازمان فراهم نمایند.

پس از ثبت شركت هواپیمایی ، اعضای هیئت مدیره موظفند هرگونه تغییر در اساسنامه شركت ، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران موثر در ایمنی شركت و سایر شرایط اعلام شده اولیه خود را قبل از هر اقدامی به اطلاع و تایید سازمان برساند.

منابع حقوقی و مقررات مرجع در این دستورالعمل عبارتند از:

 • قانون هواپیمایی کشوری
 • تمامی قوانین و مقررات موضوعه ایکائو
 • بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه مرجع سازمان هواپیمایی كشوری
 • مصوبات شورای عالی هواپیمایی كشوری

ضوابط تطبیق شركت های هواپیمایی فعال با الزامات این دستورالعمل طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد و شركت ها موظف به تامین شرایط تعیین شده خواهند بود.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شركت هواپیمایی

 1. تصویر تمام صفحات شناسنامه
 2. تصویر پشت و روی کارت ملی
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 4. تصویر مدارک تحصیلی
 5. تصویر مدارک دوره های آموزشی
 6. تصویر مدارک مربوط به سوابق شغلی و حرفه ای

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با ثبت شرکت هواپیمایی و شرایط آن، مراحل ثبت شرکت هواپیمایی و … آشنا شده باشید. اگر تصمیم خود را برای انتخاب شرکت هواپیمایی گرفته اید بایستی به شما این مژده را دهیم که می توانید خودتان به تنهایی در سامانه ثبت شرکتها کار ثبت خود را انجام دهید.  تمام سعی ما در این سایت این بوده که شما را به یک کاربلد ثبتی تبدیل کنیم.

مشاوران ما در تمامی ساعات کاری پاسخگوی هرگونه سوال در زمینه ثبت شرکت هواپیمایی هستند. پس اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید و نتوانستید کار ثبتی خود را به اتمام برسانید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120213393 با مشاوران ما تماس بگیرید.